พันธกิจ

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาทเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั่วโลก มีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วย โดยสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัด สามารถเข้าถึงรอยโรคระบบหลอดเลือดที่เข้าถึงยากจากการผ่าตัด หรือช่วยทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถป้องกันความทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดระบบประสาทได้ แต่แพทย์ด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาทยังขาดแคลนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดระบบประสาทในประเทศไทย    
หลักสูตรจึงต้องการผลิตแพทย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาทในระดับสากล มีเจตคติที่ดีมีความเอื้ออาทรใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยคำนึงถึงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (cost effectiveness) ปลูกฝังแนวคิดนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตเพื่อให้มีความรู้อย่างทันยุคทันสมัย มีทักษะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ และสามารถทำงานเป็นทีมอย่างสหสาขาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป