คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นโยบายด้านการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้การฝึกอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังมีรายละเอียด รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ดังนี้

คณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

อ.พญ.วินิทรา แก้วพิลา               ที่ปรึกษา
รศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ               ประธาน
ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชติ            รองประธาน
รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี               กรรมการ
รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี         กรรมการ
รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์              กรรมการ
ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์       กรรมการ
อ.นพ.ดร.มษฐา ทองปาน            กรรมการ
อ.พญ.พรรษพร หล่อธีรพงศ์         กรรมการ
ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน             กรรมการ
คุณจอมขวัญ นามสูตร                อนุกรรมการ

1) หน้าที่ของคณะกรรมการฝึกอบรม

1.1) ที่ปรึกษา คือ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้
พญ.วินิทรา แก้วพิลา เป็นอาจารย์สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่มีวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร์โดยตรง คือ Master degree in Health Professions Education,Research track (with Distinction), Faculty of Health, Medicineand Life Sciences Maastricht University, The Netherlands.
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
1. การจัดทำแผนการฝึกอบรม
2. การดำเนินการฝึกอบรม
3. การประเมินการฝึกอบรม

1.2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน โดยประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติคือปฏิบัติงานด้านจิตเวชศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี ในสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คือ  รศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ ปฏิบัติงานด้านจิตเวชศาสตร์มาแล้ว 14 ปี  มีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำและบริหารจัดการการฝึกอบรม อีกทั้งมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯที่ทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใสในระบบธรรมาธิบาลและกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำหนดตารางกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล แบ่งภาระงานให้อาจารย์ในภาควิชาฯ
2. กำหนดผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ออกเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม
3. รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

1.3) ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน
มีหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับและมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร พันธกิจ และผลของการฝึกอบรมที่มุ่งหมายไว้การออกแบบแผนการฝึกอบรม กิจกรรมวิชาการตารางการปฏิบัติงาน การวางแผนเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน การประเมินผล การประเมินแผนการฝึกอบรม และการบริหารจัดการแผนการฝึกอบรม รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกักระบวนการฝึกอบรม เงื่อนไข และกฎระเบียบต่างๆ ในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการฝึกอบรม

1.4) อนุกรรมการ คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการด้านเอกสาร การประสานงาน และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นโยบายหลักในการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน คือ การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบโปร่งใส ปราศจากประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้

o รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
o สร้างกรอบการฝึกอบรม
o ร่างหลักสูตร
o จัดกระบวนการเรียนการสอน
o ประเมินผล กำหนดเกณฑ์การตก ผ่าน รวมถึงผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
o คัดเลือกอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
o วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนทิศทางและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
o ออกเอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
o มีการสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อรวบรวมความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการฝึกอบรม
o มีการประชุมทีมบริหารการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทุกเดือนสม่ำเสมอ
o มีวาระการนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อรับรองหรือขอความคิดเห็นในการประชุมภาควิชาฯ อย่างสม่ำเสมอ
o จัดให้มีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน รวมถึงบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนการบริหารสอดคล้องกับข้อบังคับ และประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม
o มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
o ดูแลจัดการภาระงานของแพทย์ประจำบ้านให้ความสำคัญกับงานวิชาการเป็นหลัก โดยภาระงานบริการไม่ได้มากกว่างานวิชาการ
o มีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
o ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่แพทยสภากำหนดไว้ทุก ๕ ปี