พันธกิจของสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (child and adolescent psychiatry)

พันธกิจของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (child and adolescent psychiatry)

เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างเชิงกว้างและเชิงลึกโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีความสามารถในการแก้ไขปัญหารวมถึงส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม และใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งนอกจากความรู้และทักษะด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแล้วจิตแพทย์ควรมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่
    - ความรู้ความสามารถอาชีพ (professionalism)
    - ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
    - ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
    - การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
    - การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพหรือแบบทีมผู้รักษาได้โดยเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
    - มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    - มีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและจรรยาบรรณจิตแพทย์
    - มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน สังคมระบบบริการสุขภาพ
    - มีมุมมองอื่น ๆ ที่เป็นความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม
    - มีกระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล
    - มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การฝึกอบรม การฝึกอบรมยังคำนึงถึงสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล
    - มีกลไกการกำกับดูแล และประเมินหลักสูตรเป็นระยะ
    - อัตลักษณ์ของหลักสูตรคือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล โดยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการค้นหาและทำความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดภายในตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเฉพาะบุคคล