ผลงานวิจัยปี 2552

ผลงานวิจัยปี  2552 (2009)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Saipanish R. Lotrakul M. Sumrithe S. Reliability and validity of the Thai version of the WHO-Five Well - Being Index in primary care patients.Psychiatry and Clinical Neurosciences  2009; 63: 141-6.

  2. Lotrakul M. Saipanish RHow do general practitioners in Thailand diagnose and treat patients presenting with anxiety and depression?Psychiatry and Clinical Neurosciences 2009; 63: 63: 37-42.

  3. Prueksaritanond S. Tubtimtes S. Pumkompol T. Sukying CPsychotropic drug prescribing in the family medicine out-patient clinic, Ramathibodi hospital. Journal of the Medical Association of Thailand 2009; 92 (2), 266-72.

  4. Tubtimtes S. Sukying C. Prueksaritanond S. Sleep problems in out-patient of primary care unit. Journal of the Medical Association of Thailand 2009; 92(2), 273-8.

  5. Arrom Pitaksongkram. Chatchawan Silpakit. Chulaluk Komoltri. Stability of Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Senior High School Students in Tak Province, Thailand. Siriraj Med J 2009;61(Suppl 1):39-43.

  6. Yaowaluck Thongkaew. Chatchawan Silpakit. Chulaluk Komoltri. A Comparison of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) and Depression Screening Test in Primary Care Setting. Siriraj Med J 2009;61(Suppl 1):44-46.

  7. Burns G.L., Desmul C., Walsh J.A., Silpakit C., Ussahawanitchakit P. A Multitrait (ADHD–IN, ADHD–HI, ODD Toward Adults, Academic and Social Competence) by Multisource (Mothers and Fathers) Evaluation of the Invariance and Convergent/Discriminant Validity of the Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory With Thai Adolescents. American Psychological Association 2009; 21(4): 635–41.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

  1. พิมพ์พร  สุขเสถียร. มาโนช  หล่อตระกูล. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2552; 17(1): 21-36.

  2. เอกชัย  เพ็ชรพรประภาส. มาโนช  หล่อตระกูลความสัมพันธ์ระหว่างการคลอดและสุขภาพของทารกกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2552; 54(1) :29-36.

การนำเสนอประชุมวิชาการภายในประเทศ

  1. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ. Philadelphia Mindfulness Scale ฉบับภาษาไทย. การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 2552.