ผลงานวิจัยปี 2549

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.2549

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Silpakit C, Suwanee Sirilerttrakul, Manmana  Jirajarus, Thitiya  Sirisinha. The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C-30): Validation study of the Thai version. Quality of Life Research(2006), 15:167-172.

  2. Lotrakul MSuicide in Thailand during the period 1998-2003. Psychiatry and Clinical Neurosciences (2006). 60:90-95.

  3. Lotrakul M, Saipanish R. Psychiatric services in primary care settings: a survey of general practitioners in Thailand. BMC Family Practice 2006 . 2006 jul 24;7:48.

  4. Sobhonslidsuk A, Silpakit C, Kongsakon R, Satitpornkul P, Sripetch C, Khanthavit A. Factors influencing health-related quality of life in chronic liver disease. World J Gastroenterol. 2006 Dec 28;12(48): 7786-91.

  5. Kongsakon R, Pocham N. Legal Harm Reduction among Intravenous Drug Users. J Med Assoc Thai 2006. 89(9):1545-50.

  6. Kongsakon R. Trinidad-Onate P, Chaudhry HR, Raza SB,Leynes CR, Khan IU, Ismail HC, Chan B, Ignacio JC, Rodriguez SC, Lowry AJ, Brnabic AJ,Buenaventura R,   Asian outpatients with schizophrenia: A double-blind randomized comparison of quality of life and clinical outcomes for patients treated with olanzapine or haloperidol. J Med Assoc Thai 2006. 89(8):1157-1170.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

  1. Puthisri S, Lotrakul M. Adolescent Suicides in Thailand During 1996-2003. J Psychiatr Asso Thailand 2006. 51(1):21-28.

  2. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี,  อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ, มณฑิรา พรศาลนุวัฒน์, สุวรรณา สี่สมประสงค์, รณชัย คงสกนธ์. ระดับการพัฒนาและการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 1, 4. และ 6. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2549. 51:36-47.

  3. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, โชษิตา ภาวะสุทธิไพสิฐ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ . พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และปัญหาการติดเกมในวัยรุ่น. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2549. 45:198-207.

  4. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรีชัชวาลย์ ศิลปกิจ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ . การพัฒนาแบบสอบถาม problem video game playing (PVP) ฉบับภาษาไทย. การพัฒนาแบบสอบถาม problem video game playing (PVP) ฉบับภาษาไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2549 ฉบับที่ 4. 51(4):315-329.

  5. รัตนา  สายพานิชย์มาโนช  หล่อตระกูล. การให้บริการทางจิตเวชของแพทย์เวชปฏิบัติที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2549 ฉบับที่ 4. 51(4):304-314.

  6. Kongsakon R, Pocham N. Forensic Psychiatry and Law. Thammasat Law Journal.2006 Sep; 35(3): 419-35.

  7. Kongsakon R. Permkiatkajorn R. The study of domestic violence impact to family, society and mental: a survey of the community around Ramathibodi Hospital. Thailand Journal of Health Promotion and environment Health. 2006 Sep; 29(3):84-91.

  8. Kongsakon R, Adwards G. Predictors of response to antidepressant treatment in a cohort of Depressive Patients at Ramathibodi Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand 2006; 51(2).

  9. Kongsakon R. Psychiatric illness and Social Security Scheme. J Psychiatr Assoc Thailand 2006; 51(2).

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Lotrakul M. Recent trends in youth suicide in Thailand. WPA Congress ประเทศตุรกี วันที่ 12 - 16 ก.ค. 2549

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับประเทศ

  1. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. ดัชนีมวลกาย ความพึงพอใจต่อรูปร่าง และพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักของนักเรียนมัธยมศึกษา. นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 20 พ.ย. 2549.

  2. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และดัชนีมวลกายในนักเรียนมัธยมศึกษา. นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 20 พ.ย. 2549.