ผลงานวิจัยปี 2548

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.2548

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Kuasirikul SNational History of Snoring and Obstructive Sleep Apnea in Thai School-Age Children. Pediatric Pulmonology. 415-420.

  2. Kongsakon R, Bhatanaprabhabhan DValidity and Reliability of the Young Mania Rating Scale: Thai version. J Med Assoc Thai 2005; 88(11):1598-604.

  3. Kantachuvessiri A, Sirivichayakul C, Kaewkungwal J, Tungtrongchitr R, Lotrakul MFactors associated with obesity among workers in a metropolitan waterworks authority. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005; 36(4):1057-1065.

  4. Sobhonslidsuk A, Silpakit C, Kongsakon R. Variables influencing quality of life in chronic liver diseases:Disease severity or socioeconomic factors?. Hepatology 2005 ; 40(4):514A-514A.

  5. Ruangkanchanasetr S, Plitponkarnpim A, Hetrakul P, Kongsakon R. Youth risk behavior survey: Bangkok, Thailand. Journal of Adolescent Health 2005; 36(3):227-235.

  6. Kongsakon R, Leelahanaj T,  Liesl Birinyi-Strachan, Peter Davey. Cost Analysis of the Treatment of Schizophrenia in Thailand: A Simulation Model Comparing Olanzapine,Risperidone, Quetiapine, Ziprasidone and Haloperidol  . J Med Assoc Thai 2005; 88 (9): 1267-77.

  7. Kongsakon R. The Functioning and Quality of Life of Depressive Patients with 12 weeks of Psychiatric Care. J Med Assoc Thai 2005; 88 (9): 1261-66.

  8. Kongsakon R. Mirtazapine in amphetamine detoxification: a placebo-controlled pilot study. Int Clin Psychopharmacol 2005; 20,5:253-256.

  9. Kongsakon R. The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30): Validation study of the Thai version. Quality of Life Research2005.

  10. Kongsakon R, Aumaporn, Buranapichet  Uri,  Prasertchi R. Clinical response of depressive patients in a Thai psychiatric care setting. Journal of the Medical Association of Thailand 2005; 88,8:1110-1114.

  11. Lotrakul M. Suicide in the north of Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand 2005; 88,7:944-948.

  12. Wachira Kochakarn, Nithi Pummangura, Kittinut Kijvikai, Wit Viseshsindh, Sukying C,Panuwat Lertsithichai. Realiability of a Thai of King's Health Questionnaire in Thai Females with Overactive Bladder Symptoms. J Med Assoc Thai 2005; 88(11):1526-34.

  13. Leelahanaj T., Kongsakon R. A 4-week,Double-Blind Comparision of Olanzapine with Haloperidol in the Treat0ment of Amphetamine Paychosis. J Med Assoc Thai 2005; 88(suppl. 3 ):S43-5.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

  1. จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง,วันดี โภคะกุล,อุมาพร  อุดมทรัพยากุล.การใช้ยานอนหลับของผู้สูงอายุไทยในชุมชน. J Psychiatr Assoc Thai 2005;50(1-2):19-28.

  2. Kongsakon R, Pocham N. Schizophrenic patient incharged of murder: A case report. J Psychiatr Assoc Thai 2005; 49(4):325-331.

  3. ภาพันธ์  เจริญสวรรค์, ชัยชนะ  นิ่มนวล. อาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุในเวชปฏิบัติ. วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร. ปีที่  49 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2548.

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Lotrakul M, Saipanish R. A Survey of Psychotropic Drug Prescription by General Practitioners in Primary Care Settings in Thailand. XIII World Congress of Psychiatry. วันที่  14 / 09  /   2005 .

  2. Kongsakon R. Mirtazapine in amphetamine detoxification. XIII World Congress of Psychiatry. วันที่ 14/09/2005 .

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับประเทศ

  1. รัตนา สายพานิชย์มาโนช หล่อตระกูลศิริไชย หงส์สงวนศรี. การสำรวจความพร้อมในการให้บริการทางจิตเวชของบัณฑิตแพทย์. การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6. วันที่  08 / 07  /   2005

  2. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรีชัชวาลย์ ศิลปกิจ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ . การพัฒนาแบบสอบถาม problem video game playing (PVP) ฉบับภาษาไทย. การพัฒนาแบบสอบถาม problem video game playing (PVP) ฉบับภาษาไทย. ประชุมวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 33 " ทางเลือกใหม่ และความท้าทายใหม่ในด้านจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต ". วันที่  10 / 10  /   2005 .

  3. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, โชษิตา ภาวะสุทธิไพสิฐ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ . พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และปัญหาการติดเกมในวัยรุ่น. ประชุมวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 33 " ทางเลือกใหม่ และความท้าทายใหม่ในด้านจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต ". วันที่  10 / 10  /   2005