เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจาร...

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)