ขอเชิญคณาจารย์ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ