รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี