สภาอาจารย์รามาธิบดีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของคณะฯ ประจำปี 2564

 

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

 

ในโอกาสได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ "ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา

...
 

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563