สภาอาจารย์รามาธิบดีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของคณะฯ ประจำปี 2564