พ.ศ. 2553 - 2555

สภาอาจารย์รามาธิบดี  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.  02-201-1515,  02-201-1525, 02-201-1564

กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี (พ.ศ. 2553 - 2555)

อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ
ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิทย์  เพียรวิจิตร
รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
อาจารย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากร  จันทนมัฏฐะ
กรรมการ
อาจารย์ธัชพงษ์  งามอุโฆษ
กรรมการ
อาจารย์สุธิดา  สัมฤทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์  สุวรรณธรรมา
กรรมการ
อาจารย์อลิสา  ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์
กรรมการ
อาจารย์ดร.ธิราภรณ์  จันทร์ดา
กรรมการ
อาจารย์ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร์
อาจารย์ธีรวัฒน์  ชลาชีวะ
กรรมการ
อาจารย์ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์
เลขาธิการและกรรมการ
 
นางสุดาวัลย์  อยู่คอน
เลขานุการ