พ.ศ. 2560 - 2561

สภาอาจารย์รามาธิบดี  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.  02-201-1009,  02-201-1010

กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี ชุดที่ 23 (พ.ศ. 2560 - 2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
อาจารย์ นายแพทย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ
กรรมการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา  ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์  วิรัตกพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรวัฒน์  ชลาชีวะ
กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์
กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์วิชช์  เกษมทรัพย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพศาล  บุญสะกันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  นินทรจันทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์  จันทร์ดา
กรรมการและเลขาธิการ