พ.ศ. 2558 - 2560

 

สภาอาจารย์รามาธิบดี  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.  02-201-1009,  02-201-1010

กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.ภากร  จันทนมัฎฐะ
ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
ศาสตราจารย์อลิสา  ลิ้มสุวรรณ
รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
กรรมากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ธีรวัฒน์  ชลาชีวะ
กรรมการ
อาจารย์อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์
กรรมการ
อาจารย์วิชช์  เกษมทรัพย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิทย์  เพียรวิจิตร
กรรมการ
อาจารย์ไพศาล  บุญสะกันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทรจันทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราภรณ์  จันทร์ดา
กรรมการและเลขาธิการ