สภาอาจารย์รามาธิบดีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของคณะฯ ประจำปี 2564

 

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

 

ในโอกาสได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ "ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา

...
 

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

 

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือก ได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา...

 

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์แพทย์"

 
แสดงความยินดี

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ประชุมกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี