You are here

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ประชุมกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี

ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดีขอแสดงความยินดีกับ

1. รองศาสตราจารย์สุรเดช หงส์อิง ได้รับตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์อลิสา ลิ้มสุวรรณ ได้รับตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

3. อาจารย์ธิราภรณ์ จันทร์ดา ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโรงเรียนพยาบาล

และในวันที่ 28 มิถุนายน 2555

วันไหว้ครูของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี ขอแสดงความยินดี กับ

ศาสตราจารย์บุญชู กุลประดิษฐารมณ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010