พิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 
พิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี รศ. นพ.ธันยชัย สุระ  ผศ. ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา เลขาธิการสภาอาจารย์รามาธิบดี และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี โดยมียอดเงินร่วมทำบุญจากบุคลากร หน่วยงานใน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประชาชนทั่วไปที่บริจาคผ่านบัญชี “ผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อวัดใหม่บ้านตาล” รวมทั้งสิ้น 1,547,665.71 บาท