ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ

ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ