ขอเชิญคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป