ขอเชิญคณาจารย์ประจำคณะฯ สมัครรับเลือกตั้ง หรือเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ