โครงการสานสัมพันธ์สภาอาจารย์

วันอาทิตย์ที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

 
โครงการ “งานอาจารย์สัมพันธ์”

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

 
จัดการเสวนาเรื่อง “พรบ.  คุ้มครองผู้เสียหายจากการบบริการสาธารณสุข”

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
งานพัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2

จับเข่าคุยกัน...กับท่านคณบดีและทีมบริหาร