โครงการสานสัมพันธ์สภาอาจารย์

  
โครงการสานสัมพันธ์สภาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปราสาทเมืองสิงห์-พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า-ถ้ำกระแช-สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี   วันอาทิตย์ที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556