จัดการเสวนาเรื่อง “พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการบบริการสาธารณสุข”

     จัดการเสวนาเรื่อง “พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการบบริการสาธารณสุข” ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
     1. นายแพทยอิทธิพร คณะเจริญ แพทยสภา
     2. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ ผู้แทนนายกแพทยสมาคม
     3. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส นักกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     4. ดร.วรรณชัย บุญบำรุง ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฏีกา
     5. รองศาสตราจารย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล