งานพัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
งานพัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2 : จับเข่าคุยกัน...กับท่านคณบดีและทีมบริหาร
 
   
     ชาวรามาธิบดี ร่วมเข้าฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของ ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในงาน “พัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2 : 180 วัน จับเข่าคุยกัน...ท่านคณบดีและทีมบริหาร” ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555