You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
 
     

รศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010