You are here

บรรยากาศ ในงานอบรมระยะสั้น "The 32nd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2018: State of the Art in Critical Care"

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
เรื่อง "The 32nd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2018: State of the Art in Critical Care" 
  

     โดยมี ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมแสดงปาฐกถา "ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์"  เรื่อง "การศึกษาของเด็กเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชน"

     นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายความรู้จากคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากภายนอกเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี