New book release!!!! 🥳🥳🥳 หนังสือ "ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น"

New book release!!!! 🥳🥳🥳
หนังสือ "ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น"
โดย รศ.นพ ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล 
หน่วยโรคไต ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
🥰😍🤩
หนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่รวบรวมความรู้เรื่องภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่นไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย การตรวจเพิ่มเติม การรักษา การพยากรณ์โรค และภาวะความดันเลือดสูงที่มีสาเหตุจากโรคต่างๆ เช่น โรคต่อมไร้ท่อ โรคหลอดเลือด เป็นต้น พร้อมทั้งกรณีศึกษา หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ และกุมารแพทย์ทุกสาขา 
สั่งซื้อได้ที่ fb "โครงการตำรารามาธิบดี" 
หรือ scan QR code ได้เลยค่ะ

ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น