วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านกุมารเวชศาสตร์เผยแพร่ความรู้แก่สังคม ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ชั้นเยี่ยม และให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ โดยมีมาตรฐานในการรักษาระดับสากล"

พันธกิจ

  • การจัดการศึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ ที่ตอบสนองตามความต้องการของสังคมไทย
  • การผลิตผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของเด็กไทย
  • การให้บริการทางการแพทย์และสุขอนามัย เพื่อให้เด็กไทยสุขภาพ อนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ
  • การให้บริการวิชาการที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์