ประวัติความเป็นมา

กุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี อดีตที่ภาคภูมิใจ

อาคารหลักของโรงพยาบาลรามาธิบดีเมือแรกเริ่มภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อยู่ชั้น 8 ของอาคารนี้

        หากเปรียบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีชีวิต ย่อมมีจุดกำเนิดเจริญเติบโต และพัฒนาการ มาตลอดช่วงระยะเวลา 50 ปี หหลายคนยังอาจมีความสับสนว่าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีอายุกี่ปีกันแล้วแน่   อ่านต่อ...

ประวัติภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

ประวัติภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

            จาก การที่พวกเรามาร่วมทำงานกันอย่างจริงจัง และจริงใจ จากความหลากหลายของประสบการณ์ ความรู้เฉพาะสาขา ตลอดจนความมีเสน่ห์ของแต่ละคน ซึ่งไม่ค่อยเหมือนกัน แต่พวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความเจริญของภาควิชาฯ...อ่านต่อ

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

             ความเป็นผู้มีความรู้แตกฉาน เอาใจใส่รับผิดชอบต่อการเรียนการสอนและต่อนักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม...อ่านต่อ

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

           เพราะภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ (unique) เฉพาะคือ พวกเรามีวิญญาณของการทำงานเพื่อส่วนรวมสูง ร่วมกันทำงาน และอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ผูกพัน...อ่านต่อ

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี

จาก การที่พวกเรามาร่วมทำงานกันอย่างจริงจัง และจริงใจ จากความหลากหลายของประสบการณ์ ความรู้เฉพาะสาขา ตลอดจนความมีเสน่ห์ของแต่ละคน ซึ่งไม่ค่อยเหมือนกัน แต่พวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความเจริญของภาควิชาฯ... อ่านต่อ
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

ความเป็นผู้มีความรู้แตกฉาน เอาใจใส่รับผิดชอบต่อการเรียนการสอนและต่อนักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม... อ่านต่อ
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เพราะภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ (unique) เฉพาะคือ พวกเรามีวิญญาณของการทำงานเพื่อส่วนรวมสูง ร่วมกันทำงาน และอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ผูกพัน... อ่านต่อ