เกี่ยวกับภาควิชา

 

วิสัยทัศน์
                                             
          เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านกุมารเวชศาสตร์เผยแพร่ความรู้แก่สังคม  ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ชั้นเยี่ยม  และให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ  โดยมีมาตรฐานในการรักษาระดับสากล
 
 
 
พันธกิจ
  • การจัดการศึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์  ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
  • การผลิตผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสามารถนำไปประยุกต์  เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของเด็กไทย
  • การให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย เพื่อให้เด็กไทยสุขภาพ  อนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ
  • การให้บริการวิชาการที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์
 
ปรัชญา
"เก่ง ดี สามัคคี มีความสุข"
 
เป้าหมาย
  • มีการจัดการด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีมาตรฐานสูง  โดยยึดนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง
  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างความรู้ใหม่ และทันสมัยทางกุุมารเวชศาสตร์
  • ให้การบริการทางแพทย์แก่ผู้ป่วยเด็กอย่างมีคุณภาพโดยมีมาตรฐาน
 
   
ประวัติภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

            จาก การที่พวกเรามาร่วมทำงานกันอย่างจริงจัง และจริงใจ จากความหลากหลายของประสบการณ์ ความรู้เฉพาะสาขา ตลอดจนความมีเสน่ห์ของแต่ละคน ซึ่งไม่ค่อยเหมือนกัน แต่พวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความเจริญของภาควิชาฯ...อ่านต่อ

ล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

             ความเป็นผู้มีความรู้แตกฉาน เอาใจใส่รับผิดชอบต่อการเรียนการสอนและต่อนักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม...อ่านต่อ

เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

           เพราะภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ (unique) เฉพาะคือ พวกเรามีวิญญาณของการทำงานเพื่อส่วนรวมสูง ร่วมกันทำงาน และอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ผูกพัน...อ่านต่อ