You are here

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

        

          ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ เพื่อผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการสุขภาพแก่เด็กแบบองค์รวม ได้แก่ การดูแลเด็กด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องการเจ็บป่วย การวินิจฉัยและรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพและความพิการเพื่อให้เด็กมีสุภาพดี มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งในสภาพที่เป็นปัจเจกบุคคล และในสภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและชุมชน
          การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านยึดตามหลักปรัชญาของภาควิชาฯ คือ “เก่ง ดี มีสุข” หลักสูตรการอบรมจึงมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านเป็นสำคัญ โดยพยายามให้มีดุลยภาพระหว่างปริมาณงาน มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนทักษะและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของแพทย์ประจำบ้าน

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
     ภาควิชาฯ มุ่งหวังสร้างอัตลักษณ์ให้แพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเป็น “กุมารแพทย์นักพัฒนา” จึงมีพันธกิจของแผนการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
1.  ผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวชปฏิบัติ รวมถึงมีสมรรถนะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) โดยมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมแห่งวิชาชีพ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ
2.  ผลิตกุมารแพทย์ที่มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการสอนและพัฒนาผู้อื่นหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ผลิตกุมารแพทย์ให้มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนา ทางด้านวิชาการและบริการ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนและสังคมต่อไป
4.  ผลิตกุมารแพทย์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย (Individual Development Plan)

               

แนะนำโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

       

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

       

วีดิทัศน์แนะนำภาควิชาฯ

                     
               

ผลงานทีี่โดดเด่น 

       

Live & Learn

       

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

               

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ

       

ผลการประเมินสถาบันจากราชวิทยาลัยกุมารฯ

       

ผลการประเมินแพทย์ผู้ใช้บัณฑิต

                   

 

        สมัครแพทย์ประจำบ้าน