โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ เพื่อผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการสุขภาพแก่เด็กแบบองค์รวม ได้แก่ การดูแลเด็กด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องการเจ็บป่วย การวินิจฉัยและรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพและความพิการเพื่อให้เด็กมีสุภาพดี มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งในสภาพที่เป็นปัจเจกบุคคล และในสภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและชุมชน

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านยึดตามหลักปรัชญาของภาควิชาฯ คือ “เก่ง ดี มีสุข” หลักสูตรการอบรมจึงมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านเป็นสำคัญ โดยพยายามให้มีดุลยภาพระหว่างปริมาณงาน มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนทักษะและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของแพทย์ประจำบ้าน

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

ภาควิชาฯ มุ่งหวังสร้างอัตลักษณ์ให้แพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเป็น “กุมารแพทย์นักพัฒนา” จึงมีพันธกิจของแผนการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

  1. ผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวชปฏิบัติ รวมถึงมีสมรรถนะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) โดยมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมแห่งวิชาชีพ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ
  2. ผลิตกุมารแพทย์ที่มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการสอนและพัฒนาผู้อื่นหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตกุมารแพทย์ให้มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนา ทางด้านวิชาการและบริการ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนและสังคมต่อไป
  4. ผลิตกุมารแพทย์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย (Individual Development Plan)

               

แนะนำโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

       

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

       

วีดิทัศน์แนะนำภาควิชาฯ

                     
               

ผลงานที่โดดเด่น 

       

Live & Learn

       

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

               

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ

       

ผลการประเมินสถาบันจากราชวิทยาลัยกุมารฯ

       

ผลการประเมินแพทย์ผู้ใช้บัณฑิต

                   

 

        สมัครแพทย์ประจำบ้าน          

 

พันธกิจ
 
พันธกิจ
แนะนำโครงการ
 
แนะนำโครงการ
วีดิทัศน์
 
วีดิทัศน์
ผลงานที่โดดเด่น
 
ผลงานที่โดดเด่น
 
  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
สมัครแพทย์ประจำบ้าน
สมัครแพทย์ประจำบ้าน
Live and learn
Live and learn
เรื่องเล่าจากรุ่นพี่
เรื่องเล่าจากรุ่นพี่
ผลการประเมินการโครงการฝึกอบรม
ผลการประเมินการโครงการฝึกอบรม
ผลการประเมินจากราชวิทยาลัย
ผลการประเมินจากราชวิทยาลัย
ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต