รางวัล เกียรติยศ และนวตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ

รายนามคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทีได้รับรางวัล

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
1.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารีย์ วัลยะเสวี และ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์

ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม เรื่อง Studies of bladder stone disease Thailand 2519 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา 2522 มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2526 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2528 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู  2528 มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี The Award in Nutrition 2529 University Giessen, West Germany
7. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลดีเด่น สาขาทั่วไป  2529 มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2529 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี The Ramon Magsaysay Award for Community Leadership 2530 The Ramon Magsaysay Award Foundation
10. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู 2532 มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี The McCollum International Leaderships in Nutrition Award 2532 American Society for Nutrition
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิ วัทธ์ เกษมสันต์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2532 มหาวิทยาลัยมหิดล
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2535 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ 2535 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ 2535 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2535 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี Foreign Associate of National Academy of Sciences 2536 National Academy of Sciences, USA
18. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   2537 มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2537 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  2537 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
21. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา 2537 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา The International Prize - Henri Chaigneau Prize 2538 The French Hemophilia Society
23. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักด์ วิสุทธิพันธ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู 2539 มหาวิทยาลัยมหิดล
24. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2539 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านสาธารณสุข) 2540 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
26. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพุทธ ศิริปุณย์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล
27. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ 2542 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู 2543 มหาวิทยาลัยมหิดล
29. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยการสูดยารักษาโรคหืด

(Thai Kid Cone Spacer)

2545 สภาวิจัยแห่งชาติ
30. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ Governors Community Service Award  2546 The American College of Chest Psysicians
31. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา International Health Care Volunteer Award 2546 The World Federation of Hemophilia 
32. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ 2546 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
33. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย  2547 มหาวิทยาลัยมหิดล
34. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น 2547 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
35. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 2548 แพทยสภา
36. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล พัวประดิษฐ์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2548 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
37. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล
38. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล
39. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล พัวประดิษฐ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล
40. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ Lifetime Achievement Award 2549 Asian Society Conference on Diarrhoeal Disease 2006 Committee (ASCODD)
41. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ Neurosciene Award 2549 Charles R. Drew University of Medicine and Science, USA
42. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร  2549 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
43. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต BUPA Award ลำดับที่ 2 ด้าน Clinical Excellence Award & Good Provider Award (โครงการดูแลรักษาทารกเกิดก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่องและครบวงจร) 2550 BUPA
44. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2550 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
45. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
46. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
47. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
48. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ปริญญาโภชนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
49. อาจารย์ นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย และข้าราชการดีเด่น ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ)  2551 ทำเนียบรัฐบาล
50. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ รางวัลสมเด็จพระวันรัต  2551 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
51. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2551 มหาวิทยาลัยมหิดล
52. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร
53. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง 2552 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
54. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทนักบริหารวิชาการ 2552 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
55. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี Top 100 Health Professionals 2009 2552 หนังสือ Marquis Who’s Who in the World โดย The International Biographical Centre, UK
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 2553 แพทยสภา
57. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล
58. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล
59. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ 2553 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
60. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รางวัลกุมารแพทย์ดีเด่น 2554 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
61. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลพระราชทานเกียรติบัตร “จริยธรรม สรรเสริญ” 2554 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ รางวัลพระราชทานเกียรติบัตร “จริยธรรม สรรเสริญ” 2554 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
63. อาจารย์ นายแพทย์โยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม รางวัลพระราชทานเกียรติบัตร “จริยธรรม สรรเสริญ” 2554 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
64. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2554 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
65. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ Asian and Oceanian Outstanding Achievement Epilepsy Award 2555 Commission of Asian and Oceanian Affairs
66. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ The International Recognition Award of being Pioneer in Pediatric Pulmonary in Thailand and Unique Contributions to Pediatric Pulmonary in Asian 2555 The 11th International Congress on Pediatric Pulmonary
67. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประพุทธ ศิริปุณย์ Outstanding Asian Pediatrician Award 2012 Asian Pacific Pediatric Association
68. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สาขาศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ 2555 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
69. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สาขาศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ 2555 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
70. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2555 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
71. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ    

รางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดี จากผลงานเรื่อง

“คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็ก: การแปลผลและวินิจฉัยในเวชปฏิบัติ"

2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
72. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ รางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง “โรคลมชักในเด็ก” 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
73. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประชา  นันท์นฤมิต

อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

2556 แพทยสภา
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ วาณิชย์กุล รางวัลข้าราชการดีเด่น 2556 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
75. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ Lifetime Achievement Award 2556 International Union of Nutritional Sciences
76. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา

จากผลงานเรื่อง "โรคลมชักในเด็ก"

2556 มหาวิทยาลัยมหิดล
77. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย จากผลงานวิจัย

"การพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในเด็ก" 

2556 มหาวิทยาลัยมหิดล
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชลี ลิ้มรังสิกุล พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
79. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ 2557 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
80. "รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ วาณิชย์กุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา"

รางวัลตำรารามาธิบดี รางวัลชมเชย

ระดับดี จากผลงานเรื่อง

"กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ เล่มที่ 1 และ 2"

2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
81. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2557 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
82. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รางวัลอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม  2557 แพทยสภา
83. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2557 มหาวิทยาลัยมหิดล
84. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประพุทธ ศิริปุณย์ รางวัลมหิดลทยากร ((ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2558 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
85. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น  2559 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
86. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ปูชนียแพทย์ 2559 แพทยสภา
87. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 2559 สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์ รางวัลอาจารย์แพทย์ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 2559 แพทยสภา
89. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี รางวัลผู้ปฏิบัติต่องานสุขภาพจิตดีเด่นในระบบเครือข่าย 2559 มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
90. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร รางวัลตำรารามาธิบดี รางวัลชมเชย ระดับดี จากผลงานเรื่อง "การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย"  2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
91. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงาน "ธนาคารนมแม่รามาธิบดี"  2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
92. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2559 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
93. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
94. ผู้ช่วยศาสราจารย์ แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต รางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาในการดูแลทารกแรกเกิด" 2560 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
96. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร ตรีพงษ์กรุณา รางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดี จากผลงานเรื่อง "ภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก" 2560 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
97. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น  2560 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
98. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ 2560 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
99. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ รางวัลแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น 2561 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
100. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ รางวัลบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" 2561 ศูนย์คุณธรรม
101. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สามารถ ภคกษมา รางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดี จากผลงานเรื่อง "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก" 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

102.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา International Lifetime Achievement Award 2561 The World Federation of Hemophilia
103. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น 2561 กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
104. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์     รางวัลแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 2561 แพทยสภา
105. อาจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร รางวัลอรรถนารีศวร ด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
106. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) สำหรับการป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ 2561 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
107. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
108. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
109. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
110. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์ รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี  2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
111. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล 
112. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
113. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
114. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 2562 แพทยสภา
115. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รางวัลสตรีไทยดีเด่น 2562 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
116. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล) 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
117. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 2563 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
118. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
119. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู) 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
120. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา รางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น  2564 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแห่งประเทศไทย
121. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล พัวประดิษฐ์ รางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น 2564 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแห่งประเทศไทย
122. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย รางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น 2564 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแห่งประเทศไทย