บริจาค

วิธีการบริจาค

วิธีที่ 1  แจ้งความประสงค์ พร้อมเลขที่บัญชีกองทุนที่ประสงค์จะบริจาค (โดยสามารถเลือกดูรายชื่อและเลขที่บัญชีกองทุนด้านล่าง) กับเจ้าหน้าที่ ณ. สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้วยตนเองซึ่งมีสำนักงาน 5 แห่ง ได้แก่ 
 
(1)  บริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดีฯ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาเขตพญาไท 
(2)  อาคาร 1 ชั้น 1 ข้างการเงินกลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาเขตพญาไท
(3)  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 
(4)  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 
(5)  อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
วิธีที่ 2  บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ มีขั้นตอนดังนี้
 
2.1  ท่านสามารถเลือกโอนเงินได้ผ่านทางสาขาของ 3 ธนาคาร เลขที่บัญชีดังแสดงในตาราง
ธนาคาร เลขที่บัญชีในนามมูลนิธิรามาธิบดีฯ QR Code
ธนาคารไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3
ธนาคารกสิกรไทย 879-2-00448-3
ธนาคารกรุงเทพ 090-3-50015-5

หรือใช้บริการโอนเงินผ่านทาง Application ของธนาคารแทนการติดต่อที่สาขาธนาคารได้โดยใช้เลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้น หรือเลือกใช้ระบบ scan QR code ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ผ่าน Application ของ 3 ธนาคาร

2.2  หลังการโอนเงินแล้วขอความกรุณาให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อและเลขที่บัญชีกองทุนที่ท่านมีความประสงค์จะบริจาคที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยสามารถส่งหลักฐานมาที่สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่แนะนำ ได้แก่

(1)  โทรสาร (Fax) เฉพาะในกรณีที่ท่านทำการโอนเงินผ่านทางสาขาของธนาคารโดยตรงและส่งเอกสารเป็นสำเนา slip การโอนเงิน เบอร์โทร 02-201-1481 (สำหรับสาขาวิทยาเขตพญาไท), 02-839-6011 (สำหรับสาขาวิทยาเขตสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) 
(2)  Line@: ramafoundation หรือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
(3)  Email: info@ramafoundation.or.th

2.3  ติดต่อรับใบเสร็จการบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้วยตนเอง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทร 02-201-1111 และ 02-201-2222 (สำหรับสาขาวิทยาเขตพญาไท) หรือ 02-839-6010 (สำหรับสาขาวิทยาเขตสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) เพื่อให้ส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านกำหนดหรือ Email ของท่าน

  ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ชื่อกองทุน :  ทุนภาควิชากุมารเวชศาสตร์
320-7-000-1
วัตถุประสงค์กองทุน :  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจหลักของภาควิชาฯ
ชื่อกองทุน :  ทุนนันทนาการผู้ป่วยเด็ก
320-7-001-5
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนด้านนันทนาการและกิจกรรมผู้ป่วยเด็ก
ชื่อกองทุน :  ทุนเมตตาจิตต์
320-7-002-3
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนพัฒนาโครงการนันทนาการและกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม
ชื่อกองทุน :  ทุนกรุณาจิตต์
320-7-002-9
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก
ชื่อกองทุน :  ทุนกุมารเพื่อคนไข้ยากไร้
320-7-003-1
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้
ชื่อกองทุน :  ทุนปาฐกถาจันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์
320-7-004-3
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนการจัดกิจกรรมปาฐกถา
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
ชื่อกองทุน :  หน่วยโลหิตวิทยา กุมารฯ
320-7-000-3
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือด
ชื่อกองทุน :  โครงการผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก
320-7-003-0
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือค่าตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ชื่อกองทุน :  กองทุนวิจัยสเต็มเซลล์
320-7-004-4
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนการวิจัยสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งและโรคทางพันธุกรรม
ชื่อกองทุน :  โครงการวิจัยรหัสพันธุกรรมเพื่อรักษามะเร็งในเด็ก
320-7-005-7
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนการวิจัยรหัสพันธุกรรมเพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งในเด็ก
ชื่อกองทุน :  โรคทางโลหิตวิทยาในเด็ก
320-7-005-9
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือค่าตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ชื่อกองทุน : ทุนหน่วยประสาทวิทยาเด็ก
320-7-000-2
วัตถุประสงค์กองทุน : ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และการพัฒนาวิชาการของบุคลากร
ชื่อกองทุน : ทุนเพื่ออุปกรณ์การตรวจคลื่นสมองเด็ก
320-7-003-7
วัตถุประสงค์กองทุน : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรือซ่อมแซมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
ชื่อกองทุน :  หน่วยโรคปอดกุมาร          
320-7-000-5
วัตถุประสงค์กองทุน :  ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยฯในด้านต่างๆ (วิชาการ การเรียนการสอน การจัดประชุม และอื่นๆ)
ชื่อกองทุน :  โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก   
320-7-002-0 
วัตถุประสงค์กองทุน :  สงเคราะห์ผู้ป่วย และดำเนินงานของ  โครงการฯ
ชื่อกองทุน :  โครงการบริบาลผู้ป่วยเด็กทางระบบหายใจที่บ้าน   
320-7-003-6 
วัตถุประสงค์กองทุน :  ใช้สงเคราะห์ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทางระบบหายใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ชื่อกองทุน :  ทุนเพื่อเด็กนอนกรน ภ.กุมารฯ
320-7-003-3
วัตถุประสงค์กองทุน :  ซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ ทำวิจัย และบริการที่เกี่ยวข้องกับโรคนอนกรน
ชื่อกองทุน :  ทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาต่อยอด และดูแลผู้ป่วยโรค CF และโรคปอดอื่นๆ
320-7-005-8
วัตถุประสงค์กองทุน :  เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อยอด และดูแลผู้ป่วยโรค CF และโรคปอดอื่นๆ
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ชื่อกองทุน :  กองทุนหน่วยทารกเเรกเกิด        
320-7-000-6
วัตถุประสงค์กองทุน :  ดูเเลรักษาทารกเเรกเกิด จัดซื้ออุปกรณ์  ทางการเเพทย์เเละเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
ชื่อกองทุน :  กองทุนเพื่อทารกเกิดก่อนกำหนด
320-7-004-7
วัตถุประสงค์กองทุน :  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูเเลรักษาทารกเเรกเกิดก่อนกำหนด จัดหาเวชภัณฑ์เเละยาที่จำเป็นในการรักษาเเละฟื้นฟูในระยะยาวเมื่อทารกกลับบ้านเเล้ว
ชื่อกองทุน :  กองทุนธนาคารนมเเม่
320-7-005-6
วัตถุประสงค์กองทุน :  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการจัดหานมเเม่บริจาคเเละดำเนินการพาสเจอร์ไรซ์เเละฆ่าเชื้อ สำหรับทารกป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ชื่อกองทุน :  กองทุนหน่วยโภชนาการเด็ก    
320-7-001-0
วัตถุประสงค์กองทุน :  ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเด็ก การพัฒนาบุคลากรและระบบบริการ
  สาขาวิชากุมารเวชบำบัดวิกฤต
ชื่อกองทุน :  ทุนหน่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารฯ
320-7-005-3
วัตถุประสงค์กองทุน :  ใช้ในการดำเนินการของหน่วยในด้านวิชาการ การประชุม วิจัย และการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม
ชื่อกองทุน :  กองทุนโรคหายาก "Rare Disease"
320-7-000-9
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหายากให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ชื่อกองทุน :  กองทุนโลกใบใหม่ให้ไม่สิ้นสุด
320-7-004-1
วัตถุประสงค์กองทุน :  เพื่อช่วยเหลือในการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคพันธุกรรม
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการพฤติกรรม
ชื่อกองทุน :  หน่วยพัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
320-7-001-2
วัตถุประสงค์กองทุน :  พัฒนาบุคลากร ระบบบริการและช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงการวิจัย
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
ชื่อกองทุน :  กองทุนโรคข้อและภูมิแพ้ตัวเองในเด็ก
320-7-005-4
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคข้อและภูมิแพ้ตัวเองในเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วย พัฒนาการศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการรักษาผู้ป่วย
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็ก
ชื่อกองทุน : ทุน โอ.พี. เด็ก
320-7-001-8
วัตถุประสงค์กองทุน : พัฒนาระบบบริการของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น และใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ชื่อกองทุน :  ผู้ป่วยเด็กโรคตับ
320-7-004-6
วัตถุประสงค์กองทุน :  ให้ความช่่วยเหลือค่ารักษาที่เบิกไม่ได้ตามสิทธิ์การรักษาแก่ผู้ป่วยเด็กโรคตับ
ชื่อกองทุน :  ทุนวิจัยหน่วยโรคทางเดินอาหารเด็ก    
320-7-004-8
วัตถุประสงค์กองทุน :  สนับสนุนงานวิจัยของสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคไต
ชื่อกองทุน :  ทุนเพื่อพัฒนาและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต
320-7-003-9
วัตถุประสงค์กองทุน :  พัฒนาบุคลากรที่ดูแลเด็กโรคไต จัดหาซื้ออุปกรณ์ตลอดจนยารักษาโรค เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ชื่อกองทุน :  ทุนหน่วยโรคไตกุมาร   
320-7-000-7
วัตถุประสงค์กองทุน :  จัดซื้ออุปกรณ์หรือยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโรคไต และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและระบบบริการของหน่วยโรคไต 
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ชื่อกองทุน :  ทุนพัฒนาวิชาการ (อ.สยมพร)
320-7-002-5
วัตถุประสงค์กองทุน :  พัฒนาบุคลากรและระบบบริการ เพื่อการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ชื่อกองทุน :  กองทุนหัวใจกุมาร
320-7-000-8
วัตถุประสงค์กองทุน :  ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พัฒนาบุคลากรและระบบบริการของหน่วย