วิจัยและผลงาน

ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

ผลงานวิจัยทีได้นีพิมพ์ 2024
ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ ปี 2024
ผลงานวิจัยทีได้นีพิมพ์ 2022
ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ ปี 2022
ผลงานวิจัยทีได้นีพิมพ์ 2021
ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ ปี 2021
ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ ปี 2020
ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ ปี 2020