งานวันฮีโมฟีเลีย "การดูแลตนเองและการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

โรคเลือด, ฮีโมฟีเลีย,ผู้ป่วย Hemophilia