เปิดแล้วจ้า Elective in General Pediatrics & Open House ประจำปี 2565

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เข้าร่วมโครงการ Elective in General Pediatrics & Open House ประจำปี 2565

เพื่อสัมผัสกับชีวิตจริงในการเป็นกุมารแพทย์ ได้สังเกตการณ์ด้านการเรียน การสอน แนวทางการดูแลผู้ป่วยจากสถานที่จริง

และได้ใกล้ชิดกับแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 รายละเอียดตารางกำหนดการ
 

Open House 2565