ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมวิชาการ The 36th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2023

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง

The 36th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2023 "Ambulatory Pediatrics: Updated Guidelines and Practices" 

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

Onsite only!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! นะจ๊ะ

กำหนดเวลา ค่าลงทะเบียน (บาท)

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (early bird) : 4,500 บาท

หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2566: 5,000 บาท

Ambulatory Pediatrics: Updated Guidelines and Practices

สามารถ Download หนังสือเชิญประชุมได้ที่นี่