โครงการ OASC

  

โครงการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แบบไม่นอนค้างโรงพยาบาล
(Orthopedic Ambulatory Surgery Center-OASC)

1. ชื่อโครงการ 
   ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แบบไม่นอนค้างโรงพยาบาล
   (Orthopedic Ambulatory Surgery Center-OASC)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา และหน่วยจุลศัลยกรรมทางมือ   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
   หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
   หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน                                        ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
   (ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ 02-2011589  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 02-2011523)

>>>>>อ่านรายละเอียด