รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2

 

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (รมคร.614) เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดูแลรับผิดชอบโดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ มีจำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (รมคร.614) แล้วนักศึกษาแพทย์มีความรู้ความสามารถการวินิจฉัยและดูแลรักษาได้ในภาวะและโรคทั่วไปทางโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในภาวะที่เกินขีดความสามารถ อีกทั้งยังสามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและชุมชนในการป้องกัน การดูแลรักษาตนเองจากภาวะความเจ็บป่วยทางออร์โธปิดิกส์และฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น

 

ลักษณะการเรียนการสอน

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (รมคร.614) มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดของกลุ่มสถาบันสมทบ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  การพบผู้ป่วย เรียนรู้จากสถานการณ์จริงให้มีประสบการณ์ตรง การฝึกหัตถการที่ได้มอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (รมคร.614) มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยจัดการประเมิน 2 แบบ คือ

  1. แบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผลนักศึกษาจากการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) ขณะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน นักศึกษาทุกคนจะได้รับการให้ป้อนกลับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Feedback) เพื่อแก้ไขความบกพร่องของตนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดการเรียนการสอนในรายวิชา
  2. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative evaluation) เป็นการทดสอบและคิดคะแนนผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ว่าควรจะให้เลื่อนชั้นหรือสำเร็จการศึกษา ซึ่งครอบคลุมความรู้  เจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านพิสัย โดยจัดการประเมินด้วยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย Constructed Response Question (CRQ), การสอบ OSCE , แบบประเมินการปฏิบัติงานจากด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดในรายวิชา

การให้เกรดและการตัดสินผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศ เรื่อง  การวัดและประเมินผลการศึกษานักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (รมคร.614) มีแหล่งการเรียนรู้ให้ค้นคว้าพร้อมเอกสารประกอบการเรียนการสอนหลายรูป นักศึกษาเรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ดังนี้