การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์

 
         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผลิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

หลักเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาออร์โธปิดิกส์

หลักเกณฑ์การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552
 2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี
 3. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจำนวนปีที่แพทยสภากำหนดไว้ หรือได้รับทุนต้นสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทุนจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 4. มีความประพฤติดี

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 • ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีการฝึกอบรม (สัมภาษณ์ตามประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย)

การอุทธรณ์

 • ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ สามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือก หลังประกาศผล ภายใน 7 วัน โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทำการประชุมเพื่อหาข้อมูลและตัดสิน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเข้าศึกษาในปี 2568

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 – วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

***(ระบบจะรองรับไฟล์รูปถ่าย .JPG และ .PNG และไฟล์เอกสารเป็น .PDF เท่านั้น)***
 • รูปถ่ายประกอบการสมัคร : รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมชุดครุย พื้นหลังขาวเท่านั้นภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนการสมัคร *หากผ่านการสัมภาษณ์ ภาพนี้จะนำไปทำบัตรประจำตัวบุคลากร* (ภาพมีความละเอียดสูง ไม่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ)
 • สำเนาปริญญาบัตร
 • สำเนาใบแสดงรายวิชาและผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้น)
 • ใบ Recommendation 3 ฉบับ
 • บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร (Letter of Intent) ไม่เกิน 1 หน้า A4
 • Portfolio
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ความคาดหวังจากการฝึกอบรม 1 ฉบับ
 • เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองสุขภาพและการมีภูมิคุ้มกันโรค (ตามระเบียบขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามตารางนี้)
 • หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการสมัคร (ถ้ามี)

คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • ประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • ตัวแทนคณาจารย์จาก 8 หน่วยอนุสาขา
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
 • อาจารย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 คน
 • คณะกรรมการคณาจารย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • เข้า website https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน งานการศึกษาหลังปริญญา ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลที่คุณรุจิรา คุณวรงคฤทธิ์ โทร.02-201-0428 หรือ 02-201-1804
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลได้ที่คุณกชพร กิตติธนากร หรือ คุณชฎากาญจน์ จิตต์ตั้งเจริญ โทร.02-210-2454, อาจารย์นายแพทย์ชวรัฐ จรุงวิทยากร โทร.090-354-4915

หลักฐานประกอบและขั้นตอนการสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีการศึกษา 2568