You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์

 
         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผลิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

หลักเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาออร์โธปิดิกส์

หลักเกณฑ์การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552
 2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี
 3. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจำนวนปีที่แพทยสภากำหนดไว้ หรือได้รับทุนต้นสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทุนจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 4. มีความประพฤติดี

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 • เดือนตุลาคมของทุกปีการฝึกอบรม

การอุทธรณ์

 • ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ สามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือก หลังประกาศผล ภายใน 7 วัน โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทำการประชุมเพื่อหาข้อมูลและตัดสิน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเข้าศึกษาในปี 2567

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สิ่งที่ใช้ประกอบในการพิจารณาให้คะแนนผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์

 • ประวัติการใช้ทุน
 • ใบแสดงผลการการเรียนเฉลี่ยและผลการเรียนรายวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตในกลุ่มรายวิชา Orthopaedics
 • การมีต้นสังกัด
 • ใบ recommend จำนวน 3 ฉบับ
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามตารางนี้)
 • Portfolio ให้ส่งก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์

คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • ประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • ตัวแทนคณาจารย์จาก 8 หน่วยอนุสาขา
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
 • อาจารย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 คน
 • คณะกรรมการคณาจารย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • เข้า website https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน งานการศึกษาหลังปริญญา ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลที่คุณรุจิรา คุณวรงคฤทธิ์ โทร.02-201-0428 หรือ 02-201-1804
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลได้ที่คุณกชพร กิตติธนากร หรือ คุณชฎากาญจน์ จิตต์ตั้งเจริญ โทร.02-210-2454, อาจารย์นายแพทย์ชวรัฐ จรุงวิทยากร โทร.090-354-4915

หลักฐานประกอบและขั้นตอนการสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599