เปิดความโปร่งใสการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา :  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยฝ่ายการพัสดุ  ที่นำโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์  รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก  และทีมผู้บริหารของฝ่ายการพัสดุ  ร่วมเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้านการก่อสร้างโครงการฯ  ให้กับคณะผู้ตรวจสอบติดตามจาก กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาชน  ซึ่งนำโดย  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่  รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้ทราบโดยละเอียด  ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมได้รับเสียงชื่นชมจากทุกภาคส่วนว่า  คณะฯ สามารถดำเนินโครงการได้อย่างโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบอย่างดียิ่ง

 

คำกล่าวชื่นชมของรองปลัดกระทรวงการคลังหลังตรวจเยี่ยม :

 

"...วันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ซึ่งเป็นโครงการความโปร่งใสในด้านการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ CoST ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการ CoST ได้ระบุให้ผู้ร่วมโครงการโดยฝ่ายการพัสดุต้องกรอกข้อมูลการดำเนินการ ผ่านตัวชี้วัดจำนวน 40 ตัวชี้วัด และต้องรายงานความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งทำโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถทำได้ตามข้อกำหนดทุกประการ และสามารถทำข้อมูลได้เกินกว่าข้อกำหนดไว้ด้วยซ้ำไป ทำให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวรุดหน้าและดำเนินการไปได้ตามแผนอย่างน่าชื่นชม สามารถเพิ่มความสำเร็จได้เร็วกว่ากำหนดถึง 3% ทั้งที่ในช่วงปีที่ผ่านมามีสถานการณ์ Covid - 19 เกิดขึ้น ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง ขอแสดงความชื่นชมอย่างมากในผลการดำเนินงานของโครงการอาคารกายวิภาค ฯ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี..."    นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว
 

ชมคลิปข่าว >>> คลิกเลย <<<

เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง :
 


 

ฟังรายงานสรุปการดำเนินการก่อสร้างฯ :
 

ติดตามรับฟังเสียงภาคประชาชน (ผู้ได้รับผมกระทบจากการดำเนินโครงการ) :