พัสดุเดินหน้างานก่อสร้างอย่างโปร่งใส จัดพิธีลงนาม MOU ข้อตกลงคุณธรรมกับกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพัสดุ จัดให้มีการประชุม (Kick off Meeting) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี และพิธีลงนาม MOU ในข้อตกลงคุณธรรม ที่เป็นความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในลำดับตั้งต้นที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง

ในการประชุมครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสรุปถึงที่มาและผลการดำเนินงานโครงการฯ

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ นางวาสนา สุทธิเดชานัย อดีตรองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นายยงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์ อดีตผู้จัดการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสิทธิชัย วงศ์ถาวรกิจ อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากรอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอนุโลม อุตมะพันธุ์ อดีตรองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ทั้งนี้ มีผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล