ฝ่ายการพัสดุ จัดอบรมเรื่อง “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

 

การจัดอบรมวิชาการ เรื่อง “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”  ในวันที่ 22 สิงหาคม 65 เวลา 8.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พิธีเปิดโครงการ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ พร้อมด้วยวิทยากร อาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี จากกรมชลประทาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขสัญญา และการขยายระยะเวลาตามสัญญา

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 330 คน  On-site 148 คน และ Online 182 คน
 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่<<<

>>>  ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมนับค่าปรับได้ที่นี่ <<<