You are here

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "พัสดุ Quiz Award" ของการอบรมเรื่อง “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมตอบคำถาม "พัสดุ Quiz Award" ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของการอบรมวิชาการ
เรื่อง "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐"

ทั้งนี้  สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่  งานบริหารพัสดุ  อาคาร 3 ชั้น 2 (คลังพัสดุ)  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายสาธิต อุณหกะ  0-2-201-1152 ต่อ 11