You are here

ฝ่ายการพัสดุ จัดอบรมอบรมเรื่อง“การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”