You are here

เข้ารับโล่เกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง SME สูงสุด

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง SME สูงสุด ภายในงาน SME-GP Day ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีผู้มอบโล่รางวัล และมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เป็นผู้แทนรับมอบ

ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา