You are here

ประกาศรายชื่ออบรมโครงการการจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ : ผู้เข้าร่วมอบรมฯ  กลุ่ม Onsite  และ กลุ่ม Online  >>คลิ๊กที่นี่<<

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย  >>คลิ๊กที่นี่<<