เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุแ...
 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณ...
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม...
 
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม”
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม” วันพฤหัสบดีที่ 24  สิง...
 
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ อาคารหอพักน...
 
เมื่อวันอังคารที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.  พ.ศ. 2560 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึ...
 
"บ้านของเรา...รามาธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 
วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ.  2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง L๐๑ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิ...
 
โครงการ To be Ramathibodi Medical Students
เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Balios Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...