You are here

บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd. มอบเงินพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 หลักสูตร

คุณสุวัฒนา เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd.  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 หลักสูตร โดยมี รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ  ณ  ห้องประชุมงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158