ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะฯ

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

 

 

พันธกิจ

 

จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม

 

พันธกิจ : ด้านการศึกษา

จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

พันธกิจ : ด้านการวิจัย

สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้

พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ

ให้ความรู้ หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พันธกิจ : ด้านการดูแลสุขภาพ

ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล แลฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

 

 

 

ค่านิยม

 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

 

ประสานความต่าง สร้างสิ่งที่ดีกว่า

Harmonize the Diversities and Look Forward

 

 

ปณิธาน

 

"ปัญญาของแผ่นดิน"

Wisdom of the Land

 

 

ปรัชญา

 

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

(True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.)